Skip to main content
 • Indywidualne Konto Emerytalne

  Indywidualne Konto Emerytalne

  Zapewnij sobie dostatnią przyszłość

  Indywidualne Konto Emerytalne daje możliwość oszczędzania pieniędzy, oraz pozwala osiągnąć zyski w perspektywie długoterminowej.

  Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zatem tworząc produkt emerytalny (Indywidualne Konto Emerytalne)  Bank nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

  Informacja, wynikająca z wymogu określonego w art 6 ust. 1 SFDR, dla klientów zainteresowanych otwarciem rachunku Indywidualne Konto Emerytalne IKE w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu

  Dnia 29 grudnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Sustainable Finance Disclosure Regulation”), zwane dalej: Rozporządzeniem SFDR, którego celem jest zwiększenie przejrzystości w odniesieniu do sposobu wprowadzania do działalności przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ich decyzjach inwestycyjnych oraz doradztwie inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym. Zgodnie z art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR przez ryzyka dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Wymogi określone w Rozporządzeniu SFDR nałożone zostały na uczestników rynku finansowego, do których zaliczany jest m.in. twórca produktu emerytalnego, oferujący produkt emerytalny oraz na doradców finansowych świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego. W związku z tym, iż w ofercie Banku Spółdzielczego w Czarnym Dunajcu (zwany dalej: Bankiem) znajduje się produkt - rachunek oszczędnościowy konto IKE, stanowiący produkt emerytalny w rozumieniu art. 2  pkt 8) Rozporządzenia SFDR, Bank należy uznać za uczestnika rynku finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. d) Rozporządzenia SFDR i tym samym zobowiązany jest do dokonania stosownych ujawnień w zakresie oferowanego produktu finansowego KONTO IKE wynikających z Rozporządzenia SFDR.

  Mając na uwadze powyższe informujemy, że konto  IKE jest wyodrębnionym rachunkiem oszczędnościowym, nie będącym rachunkiem płatniczym, prowadzonym przez Bank, na którym gromadzone są środki pieniężne klienta, stąd też produkt ten nie wprowadza ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o którym mowa w art. 2 pkt 22) Rozporządzenia SFDR, w związku z tym nie ma ono wpływu na zwrot z tytułu produktu finansowego. Bank  tworząc KONTO IKE nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, które stosowanie do art. 2 pkt 24) Rozporządzenia SFDR oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu, albowiem nie jest to produkt finansowy mający na celu zrównoważone inwestycje w działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17) Rozporządzenia SFDR.

  Dlaczego warto?

  Zabezpieczenie przyszłości – wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu

  Otwarcie i prowadzenie rachunku jest bez opłat

  Dzięki zwolnieniu odsetek od oszczędności na IKE z podatku dochodowego posiadacz IKE może osiągnąć większy zysk niż z innych form oszczędzania

  Elastyczność – nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego

  Przydatne informacje

  Warunki otwarcia IKE-BS

  Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie przez osobę ubiegającą się o otwarcie IKE:

  oświadczenia, że:

  • nie jest posiadaczem innego IKE,
  • w bieżącym roku kalendarzowym nie dokonała wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, a w przypadku osoby, która osiągnęła wiek 55 lat, również potwierdzenie, że nie dokonała ona w przeszłości wypłaty z IKE

  albo

  • oświadczenia, że jest posiadaczem innego IKE, z podaniem nazwy instytucji finansowej, w której IKE jest prowadzone oraz potwierdzeniem, że dokona ona wypłaty transferowej.
  Wpłaty na IKE-BS

  Suma wpłat na IKE w każdym roku kalendarzowym nie może przekroczyć maksymalnej wysokości ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w „Monitorze Polskim”.

  Limit wpłat na IKE w 2024 r. wynosi 23 472 zł.

  Wypłaty z IKE-BS

  Wypłata może nastąpić, jeżeli Oszczędzający dokonywał wpłat na IKE, przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych lub dokonał ponad połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty oraz:

  1. jeżeli Oszczędzający ukończył 60 lat lub
  2. Oszczędzający ukończył 55 lat i nabył uprawnienia emerytalne,

  z zastrzeżeniem poniższych przypadków.

  W przypadku Oszczędzających urodzonych do 31 grudnia 1945 r. prawo do wypłaty przysługuje po spełnieniu następujących warunków:

  1. dokonywania wpłat przez co najmniej 3 dowolne lata kalendarzowe albo
  2. dokonanie ponad połowy wpłat nie później niż na 3 lata przed złożeniem wniosku o wypłatę.

  W przypadku Oszczędzających urodzonych pomiędzy 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. prawo do wypłaty przysługuje po ukończeniu 60 lat lub po nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych i spełnieniu następujących warunków:

  1. dokonywania wpłat na IKE przez co najmniej 4 dowolne lata kalendarzowe albo
  2. dokonania ponad połowy wysokości wpłat nie później niż 4 lata przed dniem złożenia dyspozycji wypłaty.

  Oszczędzający, który dokonał wypłaty, nie może ponownie założyć IKE w żadnej instytucji finansowej.

  Centrala w Czarnym Dunajcu

  Adres: Rynek 19, 34-470 Czarny Dunajec
  Telefon: +48 18 265 71 96
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek: od 8:30 do 16:00
  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:00

  Filia w Cichem

  Adres: 34-407 Ciche 32
  Telefon: +48 18 265 88 64

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek: od 8:30 do 16:00
  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:00

  Infolinia BPS

  Zastrzeżenia kart:

  • (+48) 86 215 50 50
  • (+48) 828 828 828
   (ogólnopolski system zastrzegania kart)

  Informacja Banku o przetwarzaniu danych osobowych

  Podane dane będą przetwarzane przez Bank wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zgłoszenie przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Administratorem podanych danych będzie Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu 34-470 Czarny Dunajec, ul. Rynek 19. Dane zostały podane dobrowolnie z prawem dostępu do ich treści i poprawienia. Prosimy o zapoznanie się z pełną klauzulą informacyjną Banku, w której znajdują się także dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Banku.

  Pełna treść klauzuli informacyjnej

  Grupa BPS