Wakacje kredytowe

28-07-2022

Szanowni Klienci,

Zgodnie z zapisami Ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na finansowanie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość zawieszenia spłaty kredytu w PLN, tzw. „wakacje kredytowe” na maksymalnie 8 miesięcy w latach 2022 - 2023.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WAKACJE KREDYTOWE

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach ustawowych wakacji kredytowych od 1 sierpnia 2022 r. przysługuje Kredytobiorcy możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w następujących  okresach:

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych;

Zawieszenie spłaty kredytu dotyczy kredytu udzielonego w walucie polskiej, z wyłączeniem kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska zawartego przed dniem 1 lipca 2022 r.;

Kredytobiorca ma prawo do skorzystania z wakacji kredytowych jeśli spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • Umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.

 • Okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.

 • Kredyt hipoteczny jest w złotych polskich.

 • Finansowana nieruchomość służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (Kredytobiorca mieszka w tym lokalu).

Z dniem doręczenia Wniosku o wakacje kredytowe, spłata kredytu zostaje zawieszona na okres w nim wskazany;

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O WAKACJE KREDYTOWE

 • Wniosek o wakacje kredytowe powinien być „podpisany” przez wszystkich Kredytobiorców

 • Wnioski o wakacje kredytowe będą przyjmowane od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. od dnia 29 lipca 2022 r.

 • Wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca, najpóźniej w dniu płatności raty

 • Kredytobiorca ma prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu w postaci papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej poprzez:

  • system bankowości elektronicznej, poprzez dedykowany elektroniczny formularz Wniosku (należy załączyć wypełniony wniosek w zakładce "Kontakt" -> "Nowa wiadomość" oraz wybrać kategorię wiadomości "Wakacje kredytowe"), wyłącznie w sytuacji kiedy w Kredycie występuje 1 Kredytobiorca;

  • złożenie Wniosku w Placówce Banku;

  • dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców;

  • dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku.

Formularz wniosku o wakacje kredytowe znajduje się w podanym linku: LINK

Grupa BPS