Aktualizacja danych osobowych w Banku

12-04-2022

Szanowni Klienci,

Przypominamy o konieczności regularnej aktualizacji danych osobowych w naszym Banku w szczególności dowodów osobistych

Zgodnie z wymogami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 34 bank jest zobowiązany do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz zapewnienia, że dane klientów są pełne i aktualne.

W związku z powyższym Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu wzywa do dokonania aktualizacji danych osobowych. Zmianę danych osobowych - w tym dowodów osobistych - mogą zgłaszać Państwo osobiście w Czarnym Dunajcu jak również w Filii w Cichem do dnia 29.04.2022r. Osoby korzystające z bankowości internetowej (eBankNet), informujemy o możliwości sprawdzenia swoich danych w zakładce - Mój profil - Dokument tożsamości.

Ustawodawca wskazuje na uniemożliwienie Klientom przeprowadzenia transakcji za pośrednictwem ich rachunków oraz rozwiązanie umowy, jeśli Bank nie będzie miał możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego (w tym weryfikacji tożsamości na podstawie ważnych dokumentów). W sytuacji niezgłoszenia w Banku zmiany dokumentu tożsamości i nie przedstawienia nowego ważnego dokumentu może spowodować to, że wstrzymamy Państwu możliwość przeprowadzenia transakcji za pośrednictwem rachunków, w tym Bankowości elektronicznej. Na dalszym etapie może zakończyć się to rozwiązaniem wiążącej nas umowy. Możliwość pełnego korzystania z rachunków Bank przywraca, gdy otrzyma od Państwa wymagane dokumenty.

Grupa BPS