Praca w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu

  • Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu prowadzi zbiór ofert aplikacyjnych, które będą tworzone na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej rozporządzeniem RODO oraz przepisami prawa pracy.
  • Do zbioru dołączane są wyłącznie oferty aplikacyjne, spełniające wymogi rozporządzenia RODO.
  • Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia RODO oraz Kodeksu pracy.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu mogą składać pisemne oferty aplikacyjne osobiście w Sekretariacie Banku lub u Prezesa Zarządu.

  •  Na dokumentach aplikacyjnych prosimy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Przykładowy wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu, ul .Rynek 19 34-470 Czarny Dunajec, moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

  • Dokumenty aplikacyjne nie opatrzone klauzulą zgody nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
  • Wraz z dokumentem aplikacyjnym należy dołączyć „Klauzule informacyjna RODO dla kandydata do pracy” do pobrania poniżej:

„Klauzula informacyjna RODO dla kandydata do pracy” (pobierz plik pdf)

  • Bank zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Grupa BPS