Taryfa opłat i prowizji

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Czarnym Dunajcu

I. Obsługa rachunków bankowych

Usługa Koszt
Otwarcie rachunku płatniczego oprocentowanego: bieżącego, pomocniczego 20 zł
Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT 0 zł
Otwarcie rachunku płatniczego ROR 0 zł
Otwarcie podstawowego rachunku płatniczego 0 zł
Otwarcie rachunku płatniczego rolniczego 0 zł
Prowadzenie rachunku płatniczego oprocentowanego: bieżącego i pomocniczego 10 zł miesięcznie proporcjonalnie do okresu prowadzenia rachunku w danym miesiącu
Prowadzenie rachunku płatniczego ROR 3 zł miesięcznie proporcjonalnie do okresu prowadzenia rachunku w danym miesiącu
Prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego 0 zł
Prowadzenie rachunku płatniczego A`vista 0 zł
Prowadzenie rachunku płatniczego rolniczego 0 zł
Likwidacja rachunku płatniczego bieżącego lub pomocniczego na wniosek posiadacza rachunku 10 zł
Sporządzenie wyciągu bankowego:a) udostępnianie za pomocą systemu eBankNet/eCorpoNet b) odbieranie w Banku przez Posiadacza rachunku, bądź przez upoważnioną osobę c) przekazywane przez Bank drogą pocztową na adres wskazany przez Posiadacza rachunku raz w miesiącu d) przekazywane przez Bank drogą pocztową na adres wskazany przez Posiadacza rachunku częściej niż raz w miesiącu 0 zł 0 zł 0 zł   5 zł
Sporządzenie odpisu jednego dokumentu księgowego do wyciągu  3 zł
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 2 zł/strona
Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci  15 zł
 Zmiana karty wzorów podpisów  10 zł
Uruchomienie usługi bankowości telefonicznej 10 zł
Zmiana hasła 5 zł
Usługa bankowości telefonicznej 2 zł miesięcznie
Powiadomienia SMS Banking Uwaga: nie pobiera się opłaty za logowanie w bankowości elektronicznej i autoryzację przelewów 0,20 zł za każdy komunikat SMS (opłata pobierana zbiorczo jeden raz w miesiącu)

II. Operacje gotówkowe

Usługa Koszt
Wpłata gotówki na rachunek płatniczy oprocentowany firmowy  0,3% od kwoty wpłaty na rachunek bieżący nie mniej niż 2 zł i nie więcej niż 400 zł lub wg umowy. 0,5% od kwoty wpłaty na rachunek pomocniczy nie mniej niż  2 zł i nie więcej niż 400 zł lub wg umowy.
Wpłata gotówki na rachunek płatniczy rolniczy 0 zł
Wpłata gotówki na rachunek prowadzony w innym banku  0,5% od kwoty wpłaty nie więcej niż 500 zł i nie mniej niż 3,50zł
Wpłata gotówki na rachunek płatniczy ROR/Avista 0 zł
Wypłata gotówki z rachunku płatniczego ROR/Avista 0 zł
Wpłata gotówki na podstawowy rachunek płatniczy 0 zł
Wypłata gotówki z podstawowego rachunku płatniczego 0 zł
Wpłata gotówki na rachunek ZUS 5 zł
Wpłata gotówki na rachunek bankowy organizacji społecznych bez opłat
Wpłata gotówki na rachunek Urzędu Skarbowego 1%  od kwoty wpłaty nie mniej niż 5 zł i nie więcej niż 500 zł
Wypłata gotówki z rachunku oprocentowanego bieżącego i pomocniczego  0,3% od kwoty wypłaty z rachunku bieżącego nie mniej niż    2 zł i nie więcej niż 400 zł lub wg umowy0,5% od kwoty wypłaty z rachunku pomocniczego nie mniej niż 2 zł i nie więcej niż 400 zł lub wg umowy
Wypłata gotówki z rachunku rolniczego 0,2%  od kwoty wypłaty nie mniej niż 2 zł i nie więcej niż 50 zł
Wypłata gotówki z konta „Zlecenie do wypłaty” 1% od kwoty wypłaty lub wg umowy

III. Operacje bezgotówkowe

Usługa Koszt
Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja zlecenia stałego w placówce (z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia przelewu SEPA/polecenia przelewu w walucie obcej) Przelewy krajowe, realizacja zlecenia stałego poza ww. pakietem są związane z opłatami wskazanymi w niniejszym dokumencie 0 zł
Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu 5 zł
Polecenie przelewu z tytułu składki ZUS 2 zł
Polecenie przelewu do innego Banku 2 zł
Zlecenie stałe z rachunku firmowego do innego Banku 4 zł
Polecenie przelewu wewnętrznego 1 zł
Polecenie przelewu złożone za pomocą eBankNet 0 zł
Polecenie przelewu złożone za pomocą eCorpoNet  0,50 zł
Polecenie przelewu z tytułu składki ZUS, złożone za pomocą eBankNet/eCorpoNet 2 zł
Zniesienie blokady: listy haseł jednorazowych, dostępu do systemu eBankNet, eCorpoNet, aktywacja listy haseł jednorazowych przez pracownika Banku 5 zł
Zlecenie stałe z rachunku płatniczego 2 zł
Polecenie zapłaty 1 zł
Zwrot polecenia zapłaty w przypadku braku środków na rachunku klienta 1 zł
Realizacja zleceń w systemie SORBNET: - dla zleceń o kwocie równej lub większej niż 1.000.000 zł - dla zleceń o kwocie mniejszej niż 1.000.000 zł 25 zł30 zł
Zlecenie stałe z rachunku organizacji pozarządowej 2 zł
Odzyskanie kwoty transakcji płatniczej w przypadku błędnie podanego numeru rachunku odbiorcy przelewu 10 zł

 IV. System eBankNet

Usługa Koszt
Usługa bankowości elektronicznej 0 zł

V. System eCorpoNet

Usługa Koszt
Usługa bankowości elektronicznej 20 zł miesięcznie

VI. Czeki, weksle i książeczki oszczędnościowe

Usługa Koszt
Wydanie książeczki czekowej – czeków gotówkowych lub rozrachunkowych (za każdy czek) wg ceny zakupu
Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego (od każdego czeku) 5 zł
Przyjęcie zgłoszenia utraty czeków gotówkowych i rozrachunkowych 10 zł
Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce utraconej wg ceny zakupu
Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 5 zł
Przypisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 15 zł
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej 10 zł
Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków lub blankietów czekowych 20 zł
Wydanie książeczki czekowej, obiegowej lub terminowej wg ceny zakupu

 VII. Kredyty

Usługa Koszt
Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego:a) na działalność gospodarczą – nie zabezpieczone hipotekąb) na działalność gospodarczą – zabezpieczone hipotekąc) na działalność rolniczą – nie zabezpieczone hipoteką

d) na działalność rolniczą – zabezpieczone hipoteką

osoby fizyczne:

a) samochodowy/gotówkowy/remontowy/w rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowym ROR

b) hipoteczne mieszkaniowe/hipoteczne na dowolny cel

0,4% – min 100zł max 5000 zł60 zł100 zł

 

 

30 zł

60 zł

Udzielenie kredyty na działalność gospodarczą:a) inwestycyjneb) obrotowec) kredyt w rachunku płatniczym firmowym Prowizja:2% – 3%* od kwoty udzielonego kredytu3% od kwoty udzielonego kredytu3% od kwoty udzielonego kredytu
Udzielnie kredytu dla osób fizycznych:a) na cele remontoweb) gotówkowe, samochodowec) Kredyt hipoteczny Mój Dom

d) Kredyt hipoteczny na dowolny cel Komfort

e) Kredyt w rachunku płatniczym ROR

opłata przygotowawcza:3% od kwoty udzielonego kredytu4% od kwoty udzielonego kredytu2% od kwoty udzielonego kredytu

3% od kwoty udzielonego kredytu

4% od kwoty udzielonego kredytu

Udzielenie kredytu na działalność rolniczą:a) inwestycyjneb) obrotowe 2% – 3%* od kwoty udzielonego kredytu3% od kwoty udzielonego kredytu
Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku karjowym 30,00 zł (jednorazowo)
Za wcześniejszą spłatę kredytu 0 zł
Za dokonaną na wniosek klienta zmianę warunków umowy kredytowej:a) podwyższenie kwoty przyznanego kredytu od kwoty podwyższeniab) zmiana terminów spłaty kredytu (prolongata)c) zmiana innych warunków umowy w tym zabezpieczeńd) zmiana innych warunków umowy za wyjątkiem zmiany terminów płatnoście) zmiana harmonogramu spłat kredytu w wyniku nadpłaty kredytu

f) dokonanie wyceny bankowej nieruchomości

jak za udzielnie kredytu1% od prolongowanej kwoty płatności (nie mniej niż 60 zł)100 zł100 zł100 zł

100 zł

Za wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy 70 zł (jednorazowo)
Za wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia na wniosek Kredytobiorcy 15 zł
Za wydanie odpisu umowy o kredyt 35 zł
Za wydanie zaświadczenia o zadłużeniu kredytobiorcy 15 zł
Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość zadłużenia lub jego brak 30 zł
Za sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej 60 zł
Sporządzenie na wniosek Klienta historii kredytu 30 zł za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy
Sporządzenie na wniosek Klienta kopii dokumentu 10 zł
Udzielenie promesy kredytowej 0,1% od kwoty udzielonej promesy kredytowej nie mniej niż 100zł
Sporządzenie oświadczenia o wykreślenie z hipoteki 10 zł
Za wydanie zgody na zwolnienie działki/działek z obciążenia hipotecznego 30 zł
Udzielenie gwarancji, poręczeń dla podmiotów gospodarczych  od 1% do 3%
Za wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 70 zł (jednorazowo)

* Obniżenie z poziomu 3,0% jest możliwe przy kredytach zabezpieczonych hipotecznie i powyżej kwoty 250.000,00 PLN

VIII. Karty płatnicze do rachunków ROR

Karta płatnicza VISA Classic debetowa/PayWave (zbliżeniowa) Naklejka zbliżeniowa
Wydanie nowej karty płatniczej* W przypadku podstawowego rachunku płatniczego 40 zł*0 zł 40 zł-
Wznowienie karty* W przypadku podstawowego rachunku płatniczego 40 zł* 0 zł 40 zł-
Wydanie duplikatu karty 20 zł 20 zł
Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku 0 zł 0 zł
Rozpatrzenie reklamacji 0 zł 0 zł
Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami (lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku) 0 zł nie dotyczy
Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju* W przypadku podstawowego rachunku płatniczego 4 zł* 5 pierwszych wypłat w miesiącu kalendarzowym 0 zł nie dotyczy
Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą 6 zł nie dotyczy
Wypłata gotówki w kasie obcego banku w kraju 5 zł nie dotyczy
Wypłata gotówki w kasie obcego banku za granicą 2% od kwoty wypłty min. 10zł nie dotyczy
Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5 zł nie dotyczy
Wypłata gotówki poprzez usługę VISA cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w kraju 3 zł  nie dotyczy
Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w kraju 0 zł 0 zł
Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych za granicą 0 zł  0 zł
Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% od kwoty transakcji min. 3 zł nie dotyczy
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2 zł nie dotyczy
Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym (miesięcznie) 0 zł 0 zł
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 5 zł 5 zł
Zmiana danych użytkownika karty 5 zł 5 zł
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 5 zł 5 zł
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000 zł nie dotyczy
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 10 zł 10 zł
Każda transakcja dokonana kartą VISA w walucie innej niż waluta rachunku (PLN), zostanie przeliczona przez VISA na PLN. Przy bezpośrednim przeliczeniu transakcji z waluty jej dokonania na PLN bęzie doliczana marża własna dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji dodatkowa prowizja Banku - 3 % wartości transakcji

 IX. Karty płatnicze do rachunków firmowych

Karta płatnicza VISA Business debetowa
Wydanie pierwszej karty do rachunku 40 zł
Wznowienie pierwszej karty do rachunku 40 zł
Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku 50 zł
Wydanie duplikatu karty 20 zł
Transakcje bezgotówkowe Bez opłat
Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami (lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku) Bez opłat
Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju 4 zł
Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą 2% od kwoty wypłaty min 10 zł
Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju  5 zł
Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą 2% od kwoty wypłaty min 10 zł
Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5 zł
Wypłata gotówki poprzez usługę VISA cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w kraju 3 zł
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie  2 zł
 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany  3 zł
 Zmiana danych użytkownika karty  3 zł
 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika  8 zł
 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty  1000 zł
 Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty  1500 zł
 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty  10 zł
Każda transakcja dokonana kartą VISA w walucie innej niż waluta rachunku (PLN), zostanie przeliczona przez VISA na PLN. Przy bezpośrednim przeliczeniu transakcji z waluty jej dokonania na PLN będzie doliczana marża własna dodatkowa prowizja Banku – 3 % wartości transakcji

X. Pozostałe czynności

Usługa Koszt
Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku 15 zł
Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym 5 zł
Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej zablokowania środków na rachunku oszczędnościowym z tytułu zabezpieczenia umów zawartych przez posiadacza z innym bankiem 20 zł
Opłata manipulacyjna za nie podjęcie wcześniej awizowanej wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego, od kwoty awizowanej 0,2%
Zamiana nominałów pieniężnych na inny nominał pieniężny 0 zł
Przechowywanie w depozycie bankowym: papierów wartościowych, książeczek lub bonów oszczędnościowych, duplikatów kluczy posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółzielczym w Czarnym Dunajcu 5 zł miesięcznie + podatek VAT*
Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego zapytanie. (do podanej opłaty należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek).  30 zł (od zapytania)

XI. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym

Przekazy eksportowe
Polecenie wypłaty w walucie obcej, koszty SHA, BEN 15 zł
Polecenie wypłaty w walucie obcej, koszty SHA, BEN, błędny IBAN 40 zł
Opłata „Non-STP”- pobierania w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN   Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pozycją 1,2. 40 zł
Przekazy importowe
Polecenie wypłaty w walucie obcej (data waluty „standardowy”) 40 zł
Opłata za tryb pilny (data waluty „dziś”) 110 zł
Polecenie wypłaty w walucie obcej (data waluty „jutro”) koszty OUR 80 zł
Polecenie wypłaty w walucie obcej (data waluty „jutro”) koszty BEN 50 zł
Polecenie wypłaty w walucie obcej (data waluty „jutro”) koszty SHA 40 zł
Przelew SEPA 15 zł
Przekaz na teren UE, koszty SHA, tryb standardowy 15 zł
 Opłata za brak kodu SWIFT 30 zł
Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 80 zł + koszty banków trzecich
Zlecenia poszukiwania przekazu/postępowanie wyjaśniające wykonana na zlecenie klienta Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku 80 zł + koszty banków trzecich

* Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmiany Taryfy

Czarny Dunajec, dnia 17.10.2018r.

Twitter


  • http://t.co/uqFUkq3W
    2012.10.10
  • bm-swieradow-51
    http://t.co/uIHAcEvF
    2012.10.09

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami

 
Poniedziałek od 9:00 do 16:00
Wtorek – piątek od 7:30 do 14:00
  
Rynek 19, Czarny Dunajec

+48 18 265 71 96

info@bsczarnydunajec.pl