Indywidualne Konto Emerytalne

klienci-indywidualni

Indywidualne Konto Emerytalne służy gromadzeniu oszczędności, które pomogą po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyskać wyższą emeryturę.

Zaletami IKE są:

 • zabezpieczenie przyszłości – wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
 • opłacalność – dzięki zwolnieniu odsetek od oszczędności na IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) posiadacz IKE osiąga większy zysk niż z innych form oszczędzania,
 • elastyczność – nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego,
 • zysk – wyższe oprocentowanie niż na zwykłych lokatach.
  Aktualne oprocentowanie IKE   Zobacz

Warunki otwarcia IKE-BS

Warunkiem zawarcia Umowy jest złożenie przez osobę ubiegającą się o otwarcie IKE:

oświadczenia, że:

 • nie jest posiadaczem innego IKE,
 • w bieżącym roku kalendarzowym nie dokonała wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego, a w przypadku osoby, która osiągnęła wiek 55 lat, również potwierdzenie, że nie dokonała ona w przeszłości wypłaty z IKE

albo

 • oświadczenia, że jest posiadaczem innego IKE, z podaniem nazwy instytucji finansowej, w której IKE jest prowadzone oraz potwierdzeniem, że dokona ona wypłaty transferowej.

Wpłaty na IKE-BS:

Suma wpłat na IKE w każdym roku kalendarzowym nie może przekroczyć maksymalnej wysokości ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w „Monitorze Polskim”

Wypłaty z IKE-BS:

Wypłata może nastąpić, jeżeli Oszczędzający dokonywał wpłat na IKE, przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych lub dokonał ponad połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o dokonanie wypłaty oraz:

 1. jeżeli Oszczędzający ukończył 60 lat lub
 2. Oszczędzający ukończył 55 lat i nabył uprawnienia emerytalne,

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

W przypadku Oszczędzających urodzonych do 31 grudnia 1945 r. prawo do wypłaty przysługuje po spełnieniu następujących warunków:

 1. dokonywania wpłat przez co najmniej 3 dowolne lata kalendarzowe albo
 2. dokonanie ponad połowy wpłat nie później niż na 3 lata przed złożeniem wniosku o wypłatę.

W przypadku Oszczędzających urodzonych pomiędzy 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. prawo do wypłaty przysługuje po ukończeniu 60 lat lub po nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych i spełnieniu następujących warunków:

 1. dokonywania wpłat na IKE przez co najmniej 4 dowolne lata kalendarzowe albo
 2. dokonania ponad połowy wysokości wpłat nie później niż 4 lata przed dniem złożenia dyspozycji wypłaty.

Oszczędzający, który dokonał wypłaty, nie może ponownie założyć IKE w żadnej instytucji finansowej.

 LIMIT WPŁAT NA IKE W 2020r. WYNOSI 15681,00 zł

Twitter


 • http://t.co/uqFUkq3W
  2012.10.10
 • bm-swieradow-51
  http://t.co/uIHAcEvF
  2012.10.09

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami

 
Poniedziałek od 8:30 do 16:00
Wtorek – piątek od 7:30 do 15:00
  
Rynek 19, Czarny Dunajec

+48 18 265 71 96

info@bsczarnydunajec.pl